Asmens duomenų tvarkymo taisyklės IĮ BN Tekstilė internetiniame puslapyje

Bendrosios nuostatos
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje www.bntekstile.lt (toliau – Svetainė) ar socialinių tinklų paskyrose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.
Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas IĮ „BN tekstilė" (toliau – Įmonė), įmonės kodas 149556690, PVM mokėtojo kodas LT495566917, registracijos adresas Jotvingių g. 15, Alytus, LT 62116, internetiniame puslapyje www.bntekstile.lt tvarko Pirkėjų asmens duomenis. Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.
 Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.
Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES). Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
*Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
* Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
* Asmens duomenis tvarko tam paskirti žmonės.
* Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
* duomenų subjektas duoda sutikimą,
* sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
Jūsų asmeninius duomenis renkame tam, kad galėtumėte patogiai ir greitai išsirinkti, užsisakyti prekes, apmokėti užsakymą ir jį gauti. Tuo rūpinamės ne tik mes, bet ir įmonės, teikiančios informacinių technologijų, finansinių paslaugų, logistikos ir kitas susijusias paslaugas. Tam, kad jie galėtų atlikti teikiamas paslaugas, mes su jais turime pasidalinti atitinkamais Jūsų duomenimis.
Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
* priimti bei įvykdyti Pirkėjo prekių užsakymus;
* išrašyti finansinius dokumentus;
* išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
* įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
Informacija gali būti renkama tais atvejais, kai dalyvaujate mūsų organizuojamose akcijose, žaidimuose,  apklausose ir pan. Kiekvienu atveju atskirai pateikiama informacija apie tai, kokia informacija bus renkama.
Jūs galite nesutikti, kad nurodomi duomenys būtų renkami, tačiau tokiu atveju gali būti, kad negalėsite dalyvauti akcijoje ar konkurse.
Kai išreiškiate norą gauti mūsų teikiamas naujienas (užsiprenumeruojate naujienlaiškį) Jūs tiesiogiai pateikiate savo vardą ir elektroninio pašto adresą bei pasirenkate, kokią informaciją pageidaujate gauti iš mūsų. Jūsų sutikimas gauti informaciją galioja duomenų saugojimo laikotarpiu iki atšauksite savo sutikimą pasirinkdamas atitinkamą nuorodą siunčiamuose naujienlaiškiuose arba informuodami mus elektroniniu paštu info@bntekstile.lt
Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Pirkėjo asmens duomenys saugomi 4 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos. . Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.
Rinkodaros tikslais iš jūsų gautą informaciją ir išreikštą pageidavimą gauti atitinkamą informaciją saugosime 5 metus, po to prašysime atnaujinti norą gauti informaciją ir leidimą mums naudoti jūsų duomenis.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos, pasirinkti nepriimti naudojamų slapukų), tačiau tokiu atveju gali būti nesuteikiamos atitinkamos paslaugo, nesuteikiama informacija arba negalėsite naudotis mūsų siūlomu turiniu.
Atkreipiame dėmesį, jog paspaudus www.bntekstile.lt esančias nuorodas į kitus tinklalapius, juose galioja jų privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Įmonė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Juos galime atskleisti trečiosioms šalims, kai:
* norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
* norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
* norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
* galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.
Kitais atvejais, jeigu būtų reikalinga atskleisti duomenis, tai padaryti galime tik su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas
Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
Įmonė, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@bntekstile.lt).

Taisyklių keitimas
Įmonė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama paskelbdama tai savo internetiniame puslapyje.
Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.

Jums garantuojamos teisės
Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
* žinoti (būti informuojam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
* susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
* prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
* nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
* prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
* prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
* teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Mes galime nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.